Το έργο

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, η οποία παράγει επιστημονική γνώση, θέτει στόχους, εκπονεί σχέδια δράσης και στρατηγικές με σκοπό τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η χώρα μας έχει ενσωματώσει στο εθνικό θεσμικό πλαίσιό της τους στόχους που έχουν τεθεί και τις στρατηγικές που έχουν εκπονηθεί, ενώ σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο καταρτίζονται Σχέδια για την υλοποίησή τους.

Η συστηματική ενασχόληση της Περιφέρειας Αττικής με την προσαρμογή στην κλιματικής αλλαγής έχει ξεκινήσει με την εκπόνηση μελέτης Εκτίμησης τρωτότητας και την κατάρτιση Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή των υγροτόπων της Αττικής (2012-2014) καθώς και την υλοποίηση μέτρων αυτής (2016-2017), μέσω συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Συνεχίζοντας με συνέπεια, εκπονήθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Το ΠεΣΠΚΑ Αττικής έλαβε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο γνωμοδοτήσεις, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεών  του και ενσωματώθηκαν οι προτάσεις των αρμόδιων Φορέων. Στη συνέχεια εγκρίθηκε οριστικά με την υπ’ αριθμό 179/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 9ΨΨΜ7Λ7-Λ5Φ).

Κύριο μέλημα είναι η υλοποίηση του ΠεΣΠΚΑ Αττικής έγκαιρα, θέτοντας στρατηγικούς στόχους και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι στρατηγικοί στόχοι στους οποίους βασίζεται η υλοποίηση του ΠεΣΠΚΑ αφορούν σε:

α) προώθηση δράσεων και έργων προσαρμογής σε όλους τους τομείς πολιτικής,

β) δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και έργων προσαρμογής και

γ)  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών

Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη εκκινήσει την υλοποίηση του ΠεΣΠΚΑ με:

  • τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής, ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει Πλατφόρμα διαχείρισης και οπτικοποίησης δεδομένων για την κλιματική αλλαγή, Παρατηρητήριο Πολιτών, Αποθετήριο γνώσης με βιβλιοθήκη επιστημονικών ελληνικών και διεθνών κειμένων, αναρτημένων Σχέδιων Διαχείρισης και άλλων σχετικών κείμενων και διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, κ.α.,
  • την εκπόνηση Πιλοτικής εφαρμογής, στο Δήμο Περιστερίου, σχεδιάζοντας ήπιες και «έξυπνες» παρεμβάσεις, χαμηλού κόστους, οι οποίες ολοκληρώνουν την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ενισχύοντας την υφιστάμενη αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, βελτιώνοντας σημαντικά την ανθεκτικότητά της
  • την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου πλημμύρας στην τεχνητή λίμνη του πάρκου πόλης Άνω Λιοσίων, στο Δήμο Φυλής και
  • την παροχή υπηρεσιών για την προώθηση δράσεων, μέτρων, πολιτικών και παρεμβάσεων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον τομέα των Μεταφορών.

Οι δράσεις και τα έργα που σχεδιάζονται και εκπονούνται θα τροφοδοτούν το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής (ΠΚΑ), τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται και ο σχεδιασμός των επόμενων έργων και δράσεων θα ενισχύεται με τις νέες γνώσεις και μεθόδους επίλυσης των θεμάτων που ανακύπτουν, θα αναθεωρείται και θα εναρμονίζεται με τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για την κλιματική αλλαγή.

Scroll to Top