Το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής Αττικής

Είναι ένα υποστηρικτικό δυναμικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση, αξιολόγηση και προώθηση του έργου της Περιφέρειας Αττικής σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής. Μέσω αυτού συγκεντρώνονται τα απαιτούμενα δεδομένα για την επικαιροποίηση του σχετικού σχεδιασμού και την εναρμόνισή του με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

  • Διευκολύνει την πρόσβαση σε υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα και δίκτυα κρίσιμων παραμέτρων παρακολούθησης σχετικά με την εξέλιξη και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στις συνιστώσες του παραγωγικού συστήματος, στις υποδομές, στο φυσικό και αστικό περιβάλλον.
  • Συμβάλει στην ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου που επιτυγχάνεται σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων, μέτρων και παρεμβάσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Αττικής.
  • Προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το έργο που επιτελείται, καθώς και τη βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς (υγεία, υποδομές-μεταφορές, υδατικοί πόροι-πλημμύρες, δομημένο περιβάλλον, βιοποικιλότητα-δασικά οικοσυστήματα, παράκτιες ζώνες, γεωργία, αλιεία, ενέργεια).
  • Ενσωματώνει πιλοτικά τα δίκτυα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έχουν αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Αττικής, ως μια από τις πρώτες και βασικές συνιστώσες του, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα του ΠεΣΠΚΑ Αττικής που παράχθηκαν από κλιματικά μοντέλα αναφορικά με τις μελλοντικές προβλέψεις για μια σειρά κλιματικών παραμέτρων, σε υψηλή χωρική ανάλυση.
  • Συμβάλει στην υλοποίηση στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο έξυπνη, πιο συστημική και ταχύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα τον στόχο 13: Δράση για το Κλίμα.

Επίσης, με τη δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής Αττικής υλοποιούνται:

  • το οριζόντιο μέτρο Μ01.01: Διαδικτυακή πλατφόρμα διάχυσης των δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια και
  • το μέτρο του τομέα της Υγείας Μ10.08: Διαδικτυακή πλατφόρμα διάχυσης των δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που σχετίζονται και διαδρούν με την κλιματική αλλαγή και έχουν επίδραση στην υγεία σε βραχύ και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, του ΠεΣΠΚΑ Αττικής.

Επιπλέον, για τη βιωσιμότητα και επέκταση του Παρατηρητηρίου έχει εκπονηθεί “Οδικός χάρτης“.

Το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής Αττικής εντάσσεται στο τρίτο υποέργο της Πράξης «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Scroll to Top